ЗНФО и Одитни комитети

Съответствие на дейността с нормативното изискване на Закона за независимия финансов одит за Одитен комитет на дружеството

Подготовка на всички необходими вътрешни документи за създаването на Одитен комитет. 
Преглед на избора на лицата, предложени от компанията за членове и съответствието им с нормативните изисквания.
Съдействие в цялостната дейност на Одитния комитет, включително подготовка на вътрешни документи на органа и годишен доклад за дейността му. 
bg_BGBG