Юридически консултации

Изготвяне на всички видове договори, спогодби, споразумения и други необходими документи, свързани с водени от Вас преговори в областта на договорното право.
Можем да окажем и необходимото правно съдействие по време на преговорите с цел най-добра защита на Вашия интерес, както и в процеса на преддоговорните отношения с Ваши клиенти и контрагенти.
Нашата основна цел е да защитим Вашия интерес в най-голяма степен от скрити уговорки в договорите, неразпознаваеми за Вас като неизгодни.
Изготвяне на трудови договори, анекси, длъжностни характеристики, споразумения, заповеди на работодателя, протоколи, решения и други;
Консултации и изготвяне на документи по прекратяване на трудови правоотношения, предизвестия, заповеди, протоколи за извършване на подбор, изплащане на обезщетения;
Консултации във връзка с налагане на дисциплинарни наказания, уволнения, реализиране на имуществена и дисциплинарна отговорност;
Съдействие, консултации и представителство за извънсъдебно решаване на трудови спорове, както и процесуално представителство пред съд за водене на трудови дела във връзка с уволнения, съкращения, обезщетения и други трудови спорове.
Представителство пред държавни и общински органи;
Обжалване на наказателни постановления на различни органи;
Обжалване на административни актове;
Съдействие във връзка с процедури по ЗУТ (промяна на предназначението на имота, урегулиране на поземлени имоти и други).
Правни консултации по гражданско-правни въпроси;
Изготвяне на пълномощни, удостоверения, покани и оказване на съдействие пред нотариус;
Регистрация, преобразуване и прекратяване на кооперации, граждански дружества, фондации, сдружения с нестопанска цел.
Съдействие във връзка с покупко-продажба на недвижими имоти;
Изготвяне на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот;
Изготвяне на нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот;
Съдействие при изповядване на сделката пред нотариус;
Съдействие и процесуално представителство при производство по делба на недвижим имот;
Снабдяване с документи за тежести, скици и други от различни държавни органи.
bg_BGBG