Онлайн консултация

Предимствата на онлайн консултациите и онлайн правните услуги е, че спестявате време и финансови средства. В съвременния живот времето ни е изключително органичено, поради което бихте могли да се възползвате от бързите и качествени услуги, които МИНА КОНСУЛТ ще ви предоставят срещу достъпни такси. 
Стъпките са лесни:
1. Попълваш кратък въпросник

2. Заплащаш определената такса, след получаването на имейл относно дължимата сума, като размерът на авансовото плащане е 20 % от цената на услугата
3. Получаваш готови документи и указания за начина и мястото на входиране им.
4. Заплащаш остатъка от дължимата сума.
Така спестявате време и пари, тъй като не е необходимо да отделяте от личното си време за посещение и среща с професионалиста, който ще изготви документите Ви. На второ място, може лесно и достъпно да обясните и по телефона конкретни изисквания, които имате към документите. На трето място, когато услугата е придружена от входиране на изготвените документи това излишно я оскъпява, а в предложения от нас вариант имате свободата сами да определите кога да входирате документите, с оглед на нормативните срокове и вашето свободно време. 
Чрез попълване на кратък въпросник, ние ще изготвим вашия договор и ще ви го изпратим на предоставения от вас имейл адрес.
Моля в свободен текст да отговорите на следните въпроси:
1. Какъв е предметът на договора – какво желаете да постигнете – покупко-продажба, наем, заем, дарение, услуга, посредничество или друго?
2. Кои са страните по договора?
3. Желаете ли договорът да бъде сключен при специални условия?
4. Ще има ли неустойка за неизпълнение на договора и в какъв размер желаете да бъде тя?
5. Ще има ли срок на договора и какъв ще бъде той?
6. Ще има ли обезпечения под формата на ипотека, залог, запис на заповед, друго?
7. Как ще се извършва плащането – периодично или еднократно, ще има ли авансови плащания? Ще има ли капаро (депозит, задатък)? Уговорената сума с ДДС или без ДДС ще е ?
8. Заем: ще има ли лихва?
Изготвяне на всякакъв вид пълномощни, молби, заявления и др. моля опишете в свободен текст целта, за която Ви е необходим документа и адресата му
Интересувате се от изготвяне на нотариална покана или покана за доброволно изпълнение?
Кога бихте имали необходимост от изготвяне на такава покана? Ако някой ви дължи пари, връщане на даден предмет, извършване на действие, което е било уговорено в договор или е изискуемо по закон – можете да му връчите чрез нотариус нотариална покана с даден срок за изпълнение.
Връчването на нотариална покана НЕ е задължително, то е възможност, но в много случаи би могло да ви спести години съдебни дела и разходи. Основната функция на нотариалната покана е да се уведоми лицето, че дължи пари, връщане на даден предмет, извършване на действие и др., като това е и основното средство за доказване на поканата за изпълнение.
С какво бихме могли да сме полезни ние ? След като се запознаем с вашия случай, в кратък срок ще изготвим поканата, която да предадете на нотариус за връчване, като следва да заплатите на нотариуса, определената от нотариуса такса. Цената на изготвяне на нотариална покана варира между 50 и 80 лева. Ако не желаете да заплащате нотариална такса и съответно да постигнете по-силен психологически ефект при връчването й – бихме могли да изготвим и покана за доброволно изпълнение, която сами да изпратите на своя длъжник.
Моля в свободен текст да отговорите на следните въпроси:
1. Към кого е насочена нотариалната покана, име, ЕГН, адрес за връчване?
2. В какво се състои вземането – получаване на пари, извършване на действие, дължимо бездействие, друго?
3. От какво произтича вземането – договор, закон или друго?
4. Кратко описание на хронологията на събитията.
5. Предприети ли са други действия към момента във връзка с описания случай?
Моля да ни изпратите документa, от който произтича вземането.
Моля в свободен текст да отговорите на следните въпроси:
1. Коя е интернет страницата, за която желаете изготвянето на документите?
2. Интернет страницата събира ли данни за IP адрес на посетителите?
3. Извършвате ли маркетинг?
4. Кой има достъп до данните, събирани чрез сайта?
5. По какъв начин получавате данните, събирани чрез сайта (по имейл, чрез онлайн запитване, чрез онлайн чат или друго)?
Интересувате се от обявяване на акт – например покана за общо събрание или годишен финансов отчет в Търговския регистър?
Моля в свободен текст да отговорите на следните въпроси:
 1.   Съгласно ГФО, което одобрявате, имате ли печалба и как желаете да я       разпределите?
2. Имате ли задължение за одитиране на финансовия отчет и кой е одиторът, който ще извърши одита за следващия календарен период?
3.   Желаете ли да подадете документите по електронен път?
4. Желаете ли да освободите членовете на управителния орган на дружеството Ви от отговорност за предходната година?
5. Моля изпратете счетоводните документи, които следва да се приемат съгласно Закона за счетоводството (ГФО, Доклад на одитор, Доклад на Одитен комитет, Доклад на управителния орган).
Интересувате се от обжалване на наказателно постановление или възражение срещу акт за установяване на административно нарушение (например от КАТ)?
Изпратете ни документа, който желаете да обжалвате и опишете хронологията и обстоятелствата, свързани със случая.
Моля да имате предвид, че ако ни е необходима допълнителна информация за изготвянето на изискания от нас документ, ще се свържем с Вас на посочения телефонен номер или имейл адрес за контакт. 
bg_BGBG